Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Assessoria jurídica

El servei jurídic del col·legi està disponible per a l’assessorament i resolució en litigis de caràcter professional que tinguin lloc entre el col·legiat i les seves empreses representades, com per a altres qüestions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la tasca diària laboral dels col·legiats.
 
Assessorament jurídic general
 
Consultes professionals 
Redacció de contractes d’agència
Informe sobre contractes d’agència
Reclamacions d’indemnitzacions per clientela
Reclamacions d’indemnitzacions per danys i perjudicis
Reclamació de comissions
 
Infraccions de trànsit       
Formulació d’escrit d’al•legacio
Recursos de reposició i d’alçada
Recursos contenciosos administratius

Accidents de circulació  
Petició d’atestats
Reclamacions prèvies
Demandes per reclamació de danys i lesions
Denúncies

 

comparteix amb nosaltres