Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Col•legia’t

pase1catEstar col•legiat és una gran oportunitat perquè entres a formar part d'una gran organització professional que vetlla cada dia pels teus interessos professionals. Si ets Agent Comercial i estàs Col•legiat tens a la teva disposició molts serveis que fan més fàcil la teva vida i el teu treball. Per estar Col•legiat, els Agents Comercials poden aconseguir un títol oficial expedit pel Ministeri de Comerç; accedir a una Borsa de Treball a través de la qual milers d'empreses sol•liciten venedors; tenir un planter d'assessors i advocats a la teva disposició; comptar amb un assegurança gratuïta d'accidents i altres beneficis socials, així com importants avantatges i descomptes en serveis mèdics, compra de vehicles, hotels, combustible, telefonia i comunicacions.

Des del moment en que et converteixes en Agent Comercial Col•legiat entres a formar part d'una gran família que vetlla pels teus drets i els teus interessos i per la millora de les teves oportunitats laborals, facilitant serveis i prestacions que t'ajudaran en el teu exercici professional.

Només si ets agent comercial (epígraf 511) pots gaudir de les deduccions de l’IVA i de l’IRPF. Segons l’article 95 de la Llei 37/1992 de l’IVA i l’article 21 del Reglament de l’IRPF, els i les agents comercials poden desgravar el 100 % de les despeses vinculades al vehicle professional.

La quota col·legial també és deduïble fiscalment.

Pel teu futur, per la teva professió, fes-te Agent Comercial Col•legiat. T’interesa. Aquí hi ha feina.

Què necessites per col•legiar-te?

Emplenar el formulari de sol•licitud d’ingrés
Dues fotografies (tipus DNI)
Fotocòpia del DNI/NIE
Emplenar el formulari de domiciliació bancària

Quotes

Quota d'entrada: 240 euros
Una quota mensual de 22 euros. També pots pagar un cop l’any.


Forma de pagament: rebut al teu compte bancari

Les teves dades on line

Ompli el formulari amb les seves dades
Declaro sota jurament / promesa* (han de clicar) Que tinc capacitat legal per exercir el comerç i no estic inhabilitat/da per exercir la professió d'Agent Comercial. Que conec l'obligació de satisfer les quotes col•legials fins a la finalització del mes en què causi baixa en la corporació, havent de ser sol • licitada aquesta mitjançant escrit presentat a la secretaria del col•legi o remés per correu certificat amb justificant de recepció. Que em comprometo a complir el que preceptua el Reial Decret 118/2005 de 4 de febrer, normes internes i les disposicions que emanin del Consell General de Col•legis d'Agents Comercials d'Espanya, del Consell Català de Col•legis d'Agents Comercials i de la Junta de Govern d'aquesta Corporació.

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG). Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG). A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament del nostre col·legi. L’adreça del responsable del fitxer és: Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG), C/ Nou, n. 8, principal quarta, 17001 Girona, girona@coacg.cat.
El tamany del fitxer no pot excedir de 100 MB
    captcha
    Recarregar
    comparteix amb nosaltres