Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Sobre ERTES: nous aclariments de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha emès el 5 de juny de 2020 el Butlletí RED 14/2020, que complementa els butlletins anteriors números 11, 12 i 13/2020, interpretant determinats aspectes relacionats amb el Reial decret llei 18/2020 sobre el contingut de les declaracions responsables que han de ser comunicades a la TGSS respecte de l’inici de la situació de força major parcial, segons el que s’estableix en l’article 4.3 d’aquest RDL 18/2020. 

INICI DE LA SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PARCIAL: ACTIVITATS QUE S’HAN POGUT REINICIAR D’ACORD AMB LES ORDRES MINISTERIALS REFERENTS AL PROCÉS DE DESESCALADA
La força major parcial no actua de manera automàtica en aquelles activitats que es puguin reiniciar d’acord amb les Ordres Ministerials referents al procés de desescalada atès que és necessari que les causes de l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, conforme a les quals l’empresa va adoptar les mesures de suspensió o reducció de jornada, permetin l’inici de l’activitat i els treballadors afectats per les mesures de regulació d’ocupació es reincorporin, i s’entén en un altre cas en força major total.

És a dir, que la força major parcial a l’efecte de l’article 1.2 del Reial decret llei 18/2020, necessita la concurrència de tres elements:

a) L’existència d’un expedient de regulació d’ocupació anterior autoritzat que inclourà la totalitat o part de la plantilla, i que suposarà mesures de suspensió o reducció de jornada enteses en els termes previstos en l’article 47 de l’ET i el Reglament de procediments d’acomiadament col·lectiu i suspensió de contractes o reducció de jornada aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre, i

b) Que les causes descrites en l’article 22.1 del Reial decret llei 8/2020, qualssevol d’elles, conforme a les quals es van adoptar les mesures de regulació d’ocupació, permetin la recuperació de l’activitat de l’empresa, i

c) Que es produeixi la reincorporació dels treballadors -en termes del Reial decret llei 18/2020: “hauran de procedir a reincorporar els treballadors afectats per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.“- Correspon a l’empresa valorar en funció de les seves circumstàncies particulars en quin moment les causes per les quals es va autoritzar l’ERTO per força major permeten la recuperació parcial de la seva activitat i en quina mesura la reincorporació dels treballadors afectats, i en quin percentatge de la seva jornada, és necessària per al desenvolupament de l’activitat.

INICI DE LA SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PARCIAL: REPRESA EFECTIVA DE L’ACTIVITAT
Al costat de la desafectació dels treballadors, el retorn de l’activitat requereix, perquè es produeixi l’inici de la situació de força major parcial, la represa efectiva de l’activitat i no la mera preparació. És a dir, no es pot entendre que les tasques preparatòries de l’activitat principal suposen la recuperació parcial de l’activitat als efectes previstos en l’article 1.2 del Reial decret llei 18/2020.

En aplicació de l’exposat, totes les referències a la reactivació de l’activitat recollides en el text del Reial decret llei 18/2020, tant en els seus preceptes com en les disposicions addicionals, s’han d’entendre referides al mateix moment: el de la represa efectiva de l’activitat, descartant les meres tasques preparatòries.

INICI DE LA SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PARCIAL: MES DE MAIG
La situació de força major parcial pot concórrer entre el dia 1 i el 12 de maig de 2020.

Es recorda que, tal com s’indicava en el BNR 12/2020, pels treballadors que s’han reactivat entre l’1 i el 12 de maig de 2020, en empreses que es trobin en situació de força major parcial, conforme al que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 1 del Reial decret llei 18/2020, resultaran d’aplicació les exempcions de la cotització previstes en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei a partir del dia en què s’hagin reactivat.

En aquestes mateixes empreses, pels treballadors que s’hagin mantingut en situació de suspensió entre l’1 i el 12 de maig de 2020, resultaran d’aplicació, durant aquest període, les exempcions de la cotització previstes en l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei fins al dia 12 de maig de 2020. A partir d’aquest moment resultaran d’aplicació les exempcions en la cotització previstes en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4 fins al moment en què es reactivin.

INICI DE LA SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PARCIAL: EMPRESARIS INDIVIDUALS
La força major parcial únicament resulta d’aplicació respecte dels expedients de regulació temporal d’ocupació.

En conseqüència, la tornada a l’activitat dels treballadors per compte propi o autònoms que siguin, al seu torn, empresaris de treballadors per compte d’altri, no determina l’inici de la situació de força major parcial a la qual es refereix l’article 1.2 del Reial decret llei 18/2020 respecte dels treballadors per compte d’altri inclosos en el corresponent expedient de regulació d’ocupació.

L’inici de la situació de força major parcial respecte dels treballadors per compte d’altri d’aquests empresaris es produirà amb la concurrència de les condicions indicades en els punts anteriors.

SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PARCIAL: ARTICLE 44 DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS
En el cas que l’empresa antecessora estigués afectada per un expedient de regulació temporal d’ocupació i es procedeixi a un canvi d’empresa, conforme a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, es mantenen les mateixes condicions existents abans del canvi, amb l’únic requisit de comunicar-lo a l’autoritat laboral i al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En el cas que l’empresa successora estigués afectada per un expedient de regulació temporal d’ocupació i s’adscriguin treballadors, conforme a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, als quals es vulgui incloure en aquestes mesures de regulació d’ocupació, serà necessari respecte dels mateixos constatar per part de l’autoritat laboral que concorren les condicions i causes descrites en l’article 22.1 del Reial decret llei 8/2020.

EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ: REINCORPORACIÓ DE TOTS ELS TREBALLADORS
Només per renúncia total comunicada de manera expressa davant l’autoritat laboral deixen de desplegar-se els efectes de l’article 1 del Reial decret llei 18/2020.

L’exoneració regulada en l’article 4.2.a) del RDL 18/2020 precisa que resulti possible la represa parcial, però això no exclou el que la represa pugui ser total. La norma parteix que existeixi, almenys, una possibilitat de represa, encara que sigui en part, però no limita que, complert aquest pressupòsit, la represa pugui arribar a tots els treballadors de l’empresa.

En conseqüència, la reincorporació de tots els treballadors, una vegada complerts la resta de requisits, no determina la finalització de les exempcions establertes en l’article 4.2.a).

EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ: REINCORPORACIÓ DE TREBALLADORS I POSTERIOR SUSPENSIÓ
En el cas que una empresa reactivés inicialment els seus treballadors i, amb posterioritat, procedís a suspendre novament el contracte d’alguns d’aquests treballadors, es tindria dret, respecte als treballadors als quals se’ls va suspendre el contracte posteriorment, a l’exoneració prevista en l’article 4.2.b) del RDL 18/2020. Això puix que aquests treballadors continuen amb les seves activitats suspeses, amb independència que, inicialment, van reprendre l’activitat.

TREBALLADORS INCLOSOS EN UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ ALS QUALS NO ES RECONEGUI LA CORRESPONENT PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ
Els treballadors que, estant inclosos en un expedient de regulació d’ocupació en virtut del que es preveu en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, que no resultin perceptors de la corresponent prestació de desocupació, es mantindran en situació assimilada a l’alta durant el període en el qual romanguin en aquesta situació.

Pròximament s’informarà del procediment per identificar aquestes situacions assimilades a l’alta.

INICI DE LA SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PARCIAL: DIFERENTS CENTRES DE TREBALL
Una empresa amb un expedient de regulació temporal d’ocupació, al qual resulti d’aplicació el que s’estableix en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, pot estar alhora en força major parcial respecte dels centres de treball on hagi pogut reiniciar la seva activitat i hagi reincorporat treballadors, però mantenint els altres centres de treball en força major total.

Una empresa que es trobi en aquesta situació en l’àmbit d’una província -és a dir, que tingui en situació d’alta en un mateix codi de compte de cotització treballadors que prestin serveis en diferents centres de treball de la mateixa província, i s’inicia la situació de força major parcial en moments diferents per a tots o algun d’aquests centres de treball- haurà de:

1. Comunicar la declaració responsable sobre l’inici de la situació de força major parcial del primer dels centres de treball que hagin reiniciat l’activitat. És a dir, haurà de presentar la declaració responsable -CPC 059- amb DATA DES DE la data d’inici de la situació de força major parcial del primer dels centres de treball que reiniciïn la seva activitat.

2. Respecte dels treballadors d’alta en el mateix CCC, sobre el qual s’hagi fet la declaració responsable amb les condicions indicades en el paràgraf anterior, i adscrits a centres de treball en els quals no s’hagi produït l’inici de la situació de força major parcial, es procedirà a efectuar una declaració responsable sobre el manteniment de la situació de força major total.

Aquesta declaració s’haurà de realitzar per cadascun dels treballadors que es trobin adscrits als diferents centres de treball que no hagin reiniciat la seva activitat.

Aquesta declaració s’efectuarà a través d’un registre de situacions addicionals d’afiliació amb TIPUS SAA 434. La DATA DES DE l’associada a aquesta declaració haurà de ser idèntica a la de l’inici de la situació de força major parcial del primer centre de treball que s’hagi reiniciat, és a dir, haurà de ser igual a la DATA DES DE la declaració responsable CPC 059.

És a dir, la declaració responsable que s’efectuï a través d’un registre amb TIPUS SAA 434 tindrà, respecte dels treballadors del centre de treball en el qual no s’hagi reiniciat l’activitat, el mateix efecte que les declaracions responsable amb CPC 058 i, per tant, no s’haurà de presentar aquesta última declaració.

3. Una vegada s’hagi procedit a l’inici de la situació de força major parcial del segon i, en el seu cas, resta de centres de treball, s’haurà de procedir a presentar una declaració responsable sobre aquesta circumstància.

Aquesta declaració responsable s’haurà de realitzar per cadascun dels treballadors adscrits a cadascun dels centres de treball que reiniciïn la seva activitat.

Aquesta declaració s’efectuarà, també, a través del registre de situacions addicionals d’afiliació amb TIPUS SAA 434 prèviament creat -segons l’indicat en el punt anterior-. A aquest efecte es comunicarà el camp DATA FINS d’aquest registre de situacions addicionals amb valor igual al dia immediatament anterior a aquell en el qual es produeixi l’inici de la situació de força major parcial en el centre del treball on figura adscrit.

Tots els treballadors d’un mateix centre de treball que hagués iniciat la seva situació de força major parcial en un moment posterior a la del primer centre de treball reactivat, hauran de tenir la mateixa DATA FINS de la declaració responsable identificada amb el TIPUS SAA 434, amb independència que aquests treballadors es reincorporin efectivament a l’activitat laboral en aquesta data o mantinguin la seva situació de suspensió o reducció de jornada.

La comunicació de les declaracions responsables identificades a través dels registres amb TIPUS SAA 434 és independent de la necessitat de mantenir la identificació dels treballadors, als quals es refereix, amb els valors V, W o X, segons sigui procedent.

La comunicació d’aquestes declaracions responsables s’haurà de realitzar només en el cas que es doni la circumstància indicada en el primer paràgraf d’aquest apartat i a fi d’acomplir el que s’estableix en l’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret llei 18/2020, és a dir, a fi que les exempcions en la cotització s’apliquin per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la situació de força major parcial.

Les declaracions responsables amb TIPUS SAA 434 estaran disponibles a partir del pròxim 15 de juny. No obstant això, no impedeix que es puguin realitzar les declaracions responsables amb CPC 058 o CPC 059, inclusivament en aquelles empreses amb centres de treball en els quals concorri la situació a la qual es refereix aquest apartat.

No obstant això, en aquelles empreses en les quals concorrin les condicions a les quals es refereix aquest apartat, i que sol·licitin el càlcul de la liquidació de quotes abans de comunicar les declaracions responsables amb TIPUS SAA 434, es produirà el recàlcul de la liquidació quan s’exerciti qualsevol acció respecte d’aquesta liquidació (enviament de fitxer de bases, confirmació per l’usuari o d’ofici, etc.).

INICI DE LA COMUNICACIÓ DE LES DECLARACIONS RESPONSABLES
La declaració responsable a la qual es refereix l’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret llei 18/2020 -CPC 58 i 59- es podran presentar a partir de la publicació del present Butlletí RED 14/2020.

Per a obtenir més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb l'assessoria del Col·legi d'Agents Comercials de Girona. Contacta'ns!

comparteix amb nosaltres