Convocatòria d'eleccions col·legials a la Junta de Govern: president i vicepresident

Convocatòria d'eleccions col·legials a la Junta de Govern
Enguany correspon l’elecció de la Junta de Govern, mitjançant la presentació candidatures conjuntes de president i vice-president. Per tant es convoquen eleccions, d’acord amb la normativa dels estatuts vigents del Col•legi d’Agents Comercials de Girona.

  • Poden ser electors tots els col•legiats, NO SUSPENSOS DE DRETS, i hagin estat alta abans de l’1 d’octubre de 2018. Queden exposades les llistes dels col•legiats amb dret a vot en el tauler d’anuncis del col•legi. Contra les inclusions, es pot formular reclamació en el termini de CINC DIES.
  • CANDIDATURES: per poder presentar-se i ésser elegit és necessari tenir un any de col•legiació, presentar candidatura signada, com a mínim per 10 col•legiats del nostre cens (NO SUSPESOS DE DRETS), des d’avui fins el 19 de novembre inclòs.
  • Rebudes les sol•licituds per formar part com a candidat, la Junta de Govern,celebrarà reunió pública per declarar formalment proclamats els que ostentin les condicions reglamentàries requerides.
  • PROCLAMACIÓ: l’acte de proclamació de candidats per la Junta Electoral serà el dia 19 de novembre, en el col•legi.
  • CAMPANYA ELECTORAL: des del dia 24 de novembre fins el 12 de desembre. Les despeses de la campanya i de publicitat aniran a càrrec dels candidats.
  • En el cas que es presentés una sola candidatura amb els requisits necessaris, aquesta es proclamarà electa sense necessitat de realitzar eleccions.
  • ELECCIONS: el dia 18 de desembre, en el curs de l’Assemblea General Ordinària, en la seu del col•legi, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona.
  • L’elecció es realitzarà de forma directa i secreta per papereta, en la qual hi figuri clarament el nom del candidat o candidats i no podrà fer-s’hi constar cap persona que no reuneixi les condicions a candidat, ni un nombre superior als llocs a cobrir.
  • Tots les candidats poden nomenar interventors mitjançant una credencial o nomenament. Aquests forçosament seran col•legiats no suspensos de drets.

 

Girona, 1 d’octubre de 2018

LA JUNTA DE GOVERN